Munins underrättelser augusti

Augusti månad gav oss fyra artiklar och den 31 augusti hade Nyskapande funnits på Facebook i ett år.

Nationalism är ett roligt äventyr

Den första artikeln handlade om vikten av att ha roligt vid engagemang. Alla framgångsrika politiska rörelser har åtminstone en sak gemensamt – deltagarna upplever att det är roligt att engagera sig. De motiveras av engagemanget i sig, inte genom påtryckningar utifrån att de måste utföra uppgiften. Skuldbeläggande påtryckningar och ett gnälligt internklimat dödar motivation. För att nationalismen ska kunna växa till en massrörelse krävs att vi lyckas motivera aktivisterna till att bidra. Vi ska njuta av hela engagemanget, vi ska utvecklas och växa som personer. Det nationalistiska engagemanget ska vara ett roligt äventyr!

Läs artikeln:
NATIONALISM ÄR ETT ROLIGT ÄVENTYR

Att träffa andra nationalister skapar alltid god stämning.

Att träffa andra nationalister skapar alltid god stämning.

Rasism räddar liv

Varje gång rasforskning beskrivs i politiskt korrekta massmedier angrips forskningen av politiska skäl. Denna inställning till vetenskap är inget nytt. Häxjakt mot forskare har existerat tidigare i historien. Ett berömt exempel på det är Galileo Galilei som genom sina vetenskapliga studier trotsade kyrkans geocentriska världsbild, dvs. tron om att planeterna kretsade kring jorden. Tack vare sina studier kunde Galilei dra slutsatser om att planeterna kretsade kring solen. Och givetvis avskydde den tidens politiskt korrekta honom för sina studier – på samma sätt som studier om raser upprör nutidens politiskt korrekta. Till slut triumferade Galileo Galileis åsikter triumferade över kyrkans. Det skedde inte under hans livstid, men det var bara en tidsfråga. På samma sätt kommer rasmedvetenheten att segra. Vetenskapen står på vår sida, vilket gör vår seger oundviklig. I det långa loppet vinner alltid den sida som har vetenskapen bakom sig.

Läs artikeln:
RASISM RÄDDAR LIV

Svenskarnas intressen skall hävdas och främjas. Vi vill stärka nationalister genom bildning och inspiration.

I den norröna mytologin symboliseras tanken och minnet av de två korparna Hugin och Munin. Det är Munin som påminner oss om det förflutna, i detta fall det som hänt här på Nyskapande.

Nationalister, studera er historia!

Det finns pessimister som hävdar att nationalister inte kan samla tillräckligt många deltagare för större demonstrationer och att det därför är onödigt. Inte heller vill pessimisterna att vi ska testa nya idéer. Enligt dessa ska vi nöja oss med vad vi har i dagsläget. Denna inställning är helt felaktig och destruktiv. Vi kan råda bot på denna destruktiva attityd genom att lära oss av vår egen historia. Det man i dag tar för givet har inte alltid varit en självklarhet. Att vi har nått ut till oräkneliga svenskar, genomfört tusenmannademonstrationer och nått parlamentarisk framgång beror på att vi har kämpat outtröttligt – att vi inte har gett upp för att något varit svårt, utan fortsatt till dess att det fungerat. Vi måste lära oss av vår egen historia och bli bättre på att återberätta den. På så vis kan vi lära oss av det förflutna, stärkas och inse att ingenting är omöjligt. Vi är inte där vi är idag för ingenting, utan för att nationalister har kämpat för det.

Läs artikeln:
NATIONALISTER, STUDERA ER HISTORIA!

Nationalister ska bli festfixare

Arrangerar man festligheter blir man snabbt en uppskattad nyckelperson i många personers sociala nätverk.

Nationalister ska bli festfixare

Möjligheten att kunna välja bort mångkultur och främlingsgäng är en uppskattad fördel med att arrangera olika festligheter på egen hand. Inte minst kan man sprida nationalismen till fler personer genom att spela nationalistisk musik och introducera dem för nationalistiska vänner. Arrangerar man festligheter blir man snabbt en uppskattad nyckelperson i många personers sociala nätverk. Genom att agera festfixare kommer alltså nationalisters anseende och inflytande öka.

Läs artikeln:
NATIONALISTER SKA BLI FESTFIXARE


Följ oss på sociala medier:

Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

Mätbara resultat för effektivare näthat

Mätbara resultat är en förutsättning för framgång. Detta gäller såväl inom sport, yrkesliv och politik. Därför bör vi se till att kampen blir mätbar och därmed framgångsrik. Om vi tillämpar sådana metoder kan vi se till att den sunda opinionsbildande systemkritiken som etablissemanget kallar för näthat växer sig ännu starkare.

Kampen för att befria Sverige från främmande inflytande kommer vi att vinna. En av våra utmaningar är att engagera fler aktivister. Ett problem är att begreppet aktivism är abstrakt – det finns inget tydligt definierat sätt att bedriva aktivism på. Detta skapar förvirring och brist på handling, vilket kan undvikas med mätbara resultat.

Våra förfäder kunde bekämpa fienden med stridsyxan. Idag får vi strida genom kulturkamp och opinionsbildning. Bilden är från serien Vikings och föreställer karaktären Floki som spelas av den svenska skådespelaren Gustaf Skarsgård.

Våra förfäder kunde bekämpa fienden med stridsyxan. Idag får vi strida genom kulturkamp och opinionsbildning. Bilden är från serien Vikings och föreställer karaktären Floki som spelas av den svenska skådespelaren Gustaf Skarsgård.

En idrottare som inte vet hur snabbt denne springer har svårt att känna av framsteg, vilket minskar motivationen. Inte heller vet idrottaren hur mycket som förväntas för att framsteg ska ske. Mätbara resultat skapar alltså bättre förutsättningar för prestation och förtydligar vad man förväntas prestera. Det blir enklare att utvärdera resultaten likväl som att belöna goda resultat. Dessutom blir det enklare att följa utvecklingen och se så att man är på rätt väg, vilket höjer motivationen.

En metod som ofta har kritiserats är flygbladskampanjer. Kritiken har baserat sig på det har varit dyrt och tidsödande jämfört med kommunikation över nätet. Dock så finns det en anledning varför de har varit så pass populära. De har varit enkla att mäta. Det har funnits ett tydligt mål i form av ett visst antal delade blad. Eftersom målet har varit konkret och möjligt att nå har aktivisterna blivit motiverade till att realisera dessa målsättningar. Alla har kunnat utföra arbetet, vilket har mobiliserat många. På samma sätt har insamlingar oftast visat sig vara framgångsrika. Alla har kunnat delta och ett tydligt mål har funnits.

Mätbara resultat. Din insats gör skillnad!

Ett annat exempel är nätkampanjer, till exempel att en grupp uppnår ett visst antal gilla-markeringar på Facebook. Det är enkelt, realistiskt och genomförbart. Det blir ett projekt som fler kan sympatisera med och stödja. Fler personer involveras och identifierar sig med projektet. Samma sak sker om man försöker sälja ett visst antal av en viktig bok eller skrift och är öppen med antal sålda exemplar. Annars finns risken att gruppen isoleras från den stora massan som vill hjälpa den att växa och nå framgång.

Till skillnad från forna dagar finns det idag inget slagfält dit man kan bege sig med stridsyxan. Den kamplust man känner övergår till frustration och uppgivenhet såvida den inte går att kanalisera på något vis. Nutidens kämpar som beger sig till det politiska slagfältet behöver därför tydliga metoder att arbeta efter. Alltså bör aktivism definieras tydligare och bli mätbar. Ju mer mätbar kampen blir desto mer framgångsrik blir den!

Läs även artiklarna:
- Näthatare är vardagshjältar
- Nationalismens inre hot

Följ oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook

Nyskapande på Twitter

Näthatare är vardagshjältar

Studerar man Nordens historia så inser man att vi nordbor har prövats och präglats av kalla vintrar, krig, svält och sjukdomar. Under 1700-talet dog nästan hälften av befolkningen innan de nådde tjugofem års ålder.[1] De allra flesta levde i armod och var utlämnade för klimatets nycker – en vargavinter kunde leda till missväxt och svält. Hårda tider stärkte oss nordbor. Ju större motstånd vi mötte, desto starkare blev vi. Till slut kunde vi skapa ett välutvecklat, högindustrialiserat och fredligt samhälle. Till följd av att detta förverkligades blev vi passiviserade. Denna passivisering medförde att vi blev sårbara för kulturmarxismen och massinvandringen.

Näthatare är vardagshjältar

Gårdagens strider skedde med yxor och svärd. Dagens strider sker vid tangentbordet.

Det har gått alldeles för lång tid utan ordentliga utmaningar. Vi har haft det för bra och blivit alltför bekväma. Det är därför vi befinner oss i denna situation som vi befinner oss i idag. Vi är ett folk som består av krigare anpassade efter ett extremt klimat. Vi måste dock anpassa oss efter terrängen. Det är dags att lära oss strida civilt i det moderna kommunikationssamhället genom kulturkamp och opinionsbildning. Det är just informationsoperationer som försvarsmakten och ordningsmakten ägnar sig åt i sin verksamhet.[2][3] Även företag bedriver samma slags kommunikation för att influera sina kunder. Vi ska inte vara sämre. Dessutom har vi en fördel som försvarsmakten, ordningsmakten och företag bara kan drömma om – vi har många tusen svenskar bakom oss som dagligen kan bedriva informationsoperationer mot svenskfientliga medier.

På sätt och vis har vi enklare förutsättningar än någonsin. Eftersom dagens propagandakrig står i huvudsak på nätet har det aldrig förr i historien varit lika riskfritt och enkelt att sprida information. Med några musklick kan hundratals eller tusentals personer nås av informationen. Denna form av aktivism är alltså otroligt enkel, men samtidigt väldigt viktig. Att läsa och besöka sidor, att donera pengar emellanåt, att sprida länkar man uppskattar, att diskutera viktiga ämnen med ens vänner är mer effektivt än vad de flesta tror. Utan sådana vardagshjältar skulle inte nyhetssidor, bloggar och musiker ha någon effekt med sin verksamhet. Att denna aktivism är effektiv bevisar de politiskt korrekta medierna genom att kalla dessa personer för näthatare. Hade detta inte varit effektivt hade de politiskt korrekta journalisterna inte brytt sig om dem.

Dagens krigföring sker inte endast med militärmakt. Informationsoperationer är en förutsättning för den militära makten.

Dagens krigföring sker inte endast med militärmakt. Informationsoperationer är en förutsättning för den militära makten.

Det finns olika former av aktivism. Vi vill sända en hyllning till alla de eldsjälar vars engagemang är enormt. Samtidigt vill vi förtydliga att den vardagliga insats som många gör också är viktig, och att man kan kombinera aktivism med de nöjen och den underhållning som samhället erbjuder. Precis som våra förfäder blev starkare av de utmaningar de utsattes för så måste även vi bli starkare genom att klara de utmaningar som vi ställs inför idag. Och för dessa utmaningar ska vi vara tacksamma, eftersom det just möjliggör att vi kan stärkas och bli starkare än någonsin. När vi väl avvecklat mångkulturen kommer vi vara omöjliga att besegra framöver!

Läs också:
- Mångkulturen stärker svensken
- Folkhemmet är ingen utopi

Hitta oss på sociala medier:
- Nyskapande på Facebook
- Nyskapande på Twitter

———————————————————————————————————–

Referenser
[1] Morell, Mats & Hedenborg, Susanna (red.) (2006). Sverige – en social och ekonomisk historia. Lund: Studentlitteratur, s. 119.
[2] Heickerö, R. Morgondagens krig utspelar sig i cyberrymden. Hämtad 4 juli 2013 från http://www.svd.se/kultur/understrecket/morgondagens-krig-utspelar-sig-i-cyberrymden_7944446.svd
[3] Lönegård, C. Polisens nya psykvapen. Hämtad 4 juli 2013 från http://www.fokus.se/2012/05/polisens-nya-psykvapen/

Svensk, individualist, nationalist – javisst!

En ständig utmaning för medarbetare i alla slags organisationer är att hålla lågan brinnande. Om de inte är aktiva eller engagerade med sådant som de trivs med är sannolikheten stor att motivationen kommer att sina på sikt. En lösning till det är att medarbetarna engagerar sig i uppgifter som ligger i linje med deras personliga intressen.

Eldsjälar är grunden till alla framgångsrika organisationer.

Eldsjälar är grunden till alla framgångsrika organisationer.

Ens personliga utveckling hänger samman med gruppens utveckling. Från studier och yrkesliv kan nämligen värdefulla erfarenheter och kunskaper fås. Om någon studerar nationalekonomi gynnar det nationalister i den ekonomiska diskussionen. Utbildning inom juridik kan hjälpa oss att fälla svenskfientliga krafter i rätten samt att försvara de svenskvänliga. Psykologistudier kan underlätta konfliktlösning i organisationer. Kunskaper om marknadsföring och organisationsteori hjälper organisationer att utvecklas avsevärt.

Yrkesverksamma projektledare kan bidra med värdefull projektledning för nationalistiska ändamål. Musiker kan skapa inspirerande svenskvänlig musik. Om någon arbetar som snickare kan det vara användbart vid byggande och renovering av lokaler samt scenbyggande vid evenemang. Vid evenemang behövs dessutom ljudtekniker, organisatörer, fotografer med mera. Att ha en bilmekaniker tillgänglig i organisationen är till stor fördel då denne kan hjälpa andra medarbetare vid eventuella problem på området. Webbutvecklare behövs för att sköta informationstekniken. Som vi skrivit tidigare kan statistiker hjälpa till att förmedla komplicerade företeelser i lättförståelig form.

Framgång i yrkeslivet kan leda till större monetära bidrag till organisationer. Högre inkomst medför större möjligheter att vara generös. Genom större ekonomiskt stöd kan organisationerna förverkliga fler och mer avancerade projekt. Ytterligare en fördel med stark förankring i yrkeslivet är att kunskaperna och erfarenheterna kan bidra till skapandet av lönsamma strategier och taktiker. Genom att gruppmedlemmarna har varierande bakgrund ökar den relevanta kritiken, vilket endast stärker projekten.

Magnus Samuelsson har visat att genom att maximera sin potential kan man nå stor ära och framgång.

Magnus Samuelsson har visat att genom att maximera sin potential kan man nå stor ära och framgång.

Det viktiga är att vi förstår att det inte finns någon konflikt mellan individens och gruppens bästa. Självständiga och starka individer skapar självständiga och starka grupper. I dessa grupper stärks individerna vilket i sin tur stärker gruppen. När nordbor går in i en grupp så underkastar vi oss inte. Vi är fria män och kvinnor som samarbetar med varandra av fri vilja – vi följer inte våra ledare för att vi måste utan därför att vi vill det.

Genom att bedriva våra intressen inom ramen för det nationalistiska engagemanget kan vi gynna oss själva samtidigt som gruppen gynnas. Med hjälp av större erfarenheter, kunskaper och rikedomar så har vi större möjligheter att skapa våra egna samhällen i samhället. Den autonoma folkgemenskapen låter sig på så sätt formas precis som vi vill se den. Maximera din potential så kan vi tillsammans skapa den framtid vi vill ha!

 

Läs mer om nordmannamakt:
- Nordmannamakt – janteslakt

- Vägen till nordmannamakt

Hitta oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

Kompetens, målmedvetenhet och initiativkraft!

Många aktivister och idealister har en enorm drivkraft och vilja att förändra världen till det bättre. Alldeles för sällan kanaliseras denna energi optimalt. Istället skyller en del bristande handlingskraft på att det saknas resurser, eller så gör man mycket men saknar konkreta målsättningar. I värsta fall blir kampen endast en reaktion på motståndarnas agenda. Vi på Nyskapande menar att lösningen på detta är kompetens, målmedvetenhet och initiativförmåga.

Kompetens
Det är viktigt att vi aldrig slutar att lära oss, vi ska hela tiden skaffa oss mer kunskap och erfarenhet. Kompetens ger oss bättre förutsättningar. Vår viktigaste resurs är inte pengar utan förmågan att göra det bästa med det som finns tillgängligt. Kan man inte det spelar det ingen roll hur mycket pengar man har, dåliga strategier blir helt enkelt inte bättre bara för att man har sponsorer.

Som aktivist är det viktigt att skaffa sig kunskap om och lära sig grunden i de vanligaste arbetsmetoderna. Den dagliga aktivismen får inte stanna upp för att någon är sjuk eller bortrest, utan vi ska alltid kunna rycka in och ställa upp för varandra i sådana lägen. Detta gör också att alla aktivister får sig en bra uppfattning om helheten och hinner pröva sig fram innan man väljer att specialisera sig på ett eller flera områden. Det skapar en gruppkultur som gör att folk blir modigare och vågar kritisera mer desto mer kunskap de har. I en sådan arbetsmiljö främjas utveckling och nyskapande.

Vi har alla både starka och dåliga sidor. När vi specialiserar oss gäller det att vi hittar ett område som vi tycker är roligt. Att det upplevs som roligt beror ofta på att vi är bra på det. Genom att fokusera på våra styrkor kompletterar vi varandra och slipper ödsla energi på det som inte motiverar oss. Resultatet blir alltså bättre eftersom det uppstår en så kallad synergieffekt.

Målmedvetenhet
Målmedvetenhet handlar om att arbeta effektivt och planera sin tid. Vi ska agera och få saker gjort istället för att reagera, och om det ser ut som om vi hamnat i försvarsläge är det för att vi själva valt det och lurat motståndarna i en fälla. Vi ska sätta agendan och arbeta för att genomföra den. Det behövs tydliga målsättningar som påminner oss om vad det är vi vill uppnå. Som aktivist är det därför en god idé att fundera hur mycket tid man tänker spendera varje vecka på aktivism och planera det ideella arbetet i förväg, då behöver det inte krocka med andra sysslor. Målmedvetenhet är också en fråga om fokus – bättre att göra några saker bra än flera dåligt. Det finns inga genvägar men vi ska komma ihåg att svenskar är ett flitigt folk, genom att avancera bitvis närmar vi oss våra målsättningar ett steg i taget.

Initiativkraft
Initiativförmåga handlar slutligen om att veta vad man ska göra, följa den egna agendan och sedan genomföra den. Som vinnare måste vi styra dynamiken och då måste vi agera och få saker att hända medan förlorarna hela tiden ska vänta på att vi ska göra något de kan reagera på. Vi ska låta våra motståndare reagera på det vi gör, debattera och beklaga sig över slag som redan är avgjorda, deras reaktion blir irrelevant – eftersom att vi redan har vunnit.

*

Provocera, kämpa och ha roligt!

”A good tactic is a tactic your people enjoy. If your people are not having a ball doing it, there is something very wrong with the tactic.”

Saul Alinskys citat från boken Rules for radicals ovan pekar på något som politiska aktivister tyvärr ofta förbiser. Den politiska kampen ses som ett tungt och slitigt verk, som något som måste genomlidas för att vi ska se ljuset. Det är förståeligt att det känns så. Lika förståeligt som det är fel.

Vi måste förändra fundamenten för hur politisk och kulturell kamp bedrivs. Gör vi inte det förlorar vi många värdefulla potentiella medarbetare. De försvinner till andra arenor som förser deras liv med glädje, inspiration, rätt slags kollegor och utveckling. Att kämpa ska inte vara tungt eller slitigt. Det ska vara en rolig, berikande process som vi alla njuter av. En sådan process attraherar folk av sig självt.

Det kan jämföras med fysisk träning. Precis som med träning är det viktigt att det roligt, eftersom annars är risken hög att träningstakten tacklar av för att slutligen upphöra. Det sägs att det billigaste gymkortet är det som används flest gånger. Analogt sett så är den mest givande politiska kampen den som bedrivs flest gånger.

Tidigare har vi på Nyskapande skrivit om vikten av att mäta avkastning på ens aktivism, det vill säga att man ska jämföra den tid, energi och pengar som läggs ner på ett projekt och vad man får ut av det. Till det bör vi tillägga att huruvida projektet är roligt, med andra ord ifall det skapar motivation för de inblandade. Därför behövs inte projektet ge hög avkastning alla gånger, att skapa motivation och gemenskap är ett annat mål som måste tas i beaktande.

Se till att möta dina anhängare. De är fler än vad du tror. Du kommer bli fylld av energi när du möts av deras uppskattning. Omge dig med bra medarbetare som avlastar dig, lyfter dig och inspirerar dig. Livet är för kort för att tvingas dras med människor som tynger ned en.

Flygbladsutdelningar i brevlådor lämnar vanligtvis mycket att önska när det gäller nöje. I synnerhet om det sker utan stöd från deltagarna. Aktioner ska inte ta mycket tid, pengar och energi (inräknat för resor). Därför bör aktionerna ske i närområdet så att allt går snabbt och enkelt till låga kostnader. Aktivismkampanjerna bör även vara begränsade i tid. Det går inte att upprätthålla entusiasm i en detaljfråga under en längre tid.

Alexandra Pascalidou – ett tacksamt objekt att driva med.

Spektakulära aktioner, det vill säga aktioner som är uppseendeväckande och hamnar i det massmediala strålkastarljuset är mer uppskattade och leder till mer resultat. Att hamna i personliga fejder med kulturpersonligheter och att förarga dem, är alltid lustigt. Välj ut några få motståndare, gå på dem på ett personligt plan (på ett snyggt sätt), upprepa angreppen tills de inte kan stå emot frestelsen att ingå en personlig fejd. Det gör att vi ständigt får deras uppmärksamhet.

Vi ska inte vara reaktiva, ilskna eller bittra. Det är våra motståndares roll. Vi ska njuta av att driva med dem, få dem att tappa fattningen när vi bevisar deras korruption, hyckleri och bristande moral. Det är roligt att få dem visa öppet hur lite de bryr sig om folket, och sedan se dem dala i popularitet. Vi ska alltid ha ett ess i rockärmen, alltid ligga ett steg före. Vi ska ha förutsett deras reaktioner. De blir som marionettdockor vi styr och samtidigt skrattar åt. Kampen ska vara ett spännande, våghalsigt och roligt äventyr!