Nationalister – de eviga äventyrarna!

Svenskarnas framgång hänger ihop med att stolta, äventyrliga män och kvinnor sätter agendan. För att vår kultur återigen ska blomstra måste dagens stolta och äventyrliga män och kvinnor ta makten.

Under alla tider har olika personlighetstyper existerat. Det har alltid funnits äventyrliga hjältar, lydiga trälar och fega förrädare. Andelen av dessa kategorier har däremot varierat under tidens gång. Inte minst har det berott på vilken personlighetstyp som har dominerat kulturen. Den stora massan tenderar att följa med den grupp som tagit plats vid rodret. Det är just därför som den ytliga kulturen kan skifta snabbt.

I mer ärorika tider så har kraftfulla män och kvinnor dominerat kulturen. Män och kvinnor som ständigt strävat efter nordmannamakt. Äventyr, stolthet, strävan efter framgång och ära var givet för dessa hjältar. De försvarade ständigt sin heder och sin ätt. Något annat fanns inte för dem. Denna personlighetstyp är dominerande bland dagens nationalister. Vi är de eviga äventyrarna.

Vikingakraft

Dagens samhälle domineras inte av äventyrarna utan istället av förrädarna och trälarna vilket lett till en kulturell degeneration. Dagens makthavare är förrädarna, korrupta kappvändare utan heder och ära som är villiga att gå över sina egna folkkamraters lik för att ställa sig i god dager med främmande krafter eller berika sig själva. Precis som ledarna som vände sina rötter och sitt folk ryggen och sökte gemenskapen i kristendomens globaliserade värld en gång i tiden. Trälarna är massan som livlöst flyter med strömmen. De har ingen egen riktning utan följer ledarna, vare sig dessa är modiga äventyrare eller fega förrädare.

Den rotlösa tidsandan har snart nått vägs ände. Svensken kommer återigen söka sina rötter. Framtidens svenskar består av de äventyrare som bestämt säger nej till mångkulturen. De som väljer bekvämlighet och främlingskulturer kommer att gå under i den mångkulturella smältdegeln. De rena och starka svenskarnas blod kommer att leva vidare. De eviga äventyrarna kommer återigen dominera den nordiska kulturen och världen kommer återigen slås med häpnad av nordmännens bedrifter.

Munins underrättelser augusti

Augusti månad gav oss fyra artiklar och den 31 augusti hade Nyskapande funnits på Facebook i ett år.

Nationalism är ett roligt äventyr

Den första artikeln handlade om vikten av att ha roligt vid engagemang. Alla framgångsrika politiska rörelser har åtminstone en sak gemensamt – deltagarna upplever att det är roligt att engagera sig. De motiveras av engagemanget i sig, inte genom påtryckningar utifrån att de måste utföra uppgiften. Skuldbeläggande påtryckningar och ett gnälligt internklimat dödar motivation. För att nationalismen ska kunna växa till en massrörelse krävs att vi lyckas motivera aktivisterna till att bidra. Vi ska njuta av hela engagemanget, vi ska utvecklas och växa som personer. Det nationalistiska engagemanget ska vara ett roligt äventyr!

Läs artikeln:
NATIONALISM ÄR ETT ROLIGT ÄVENTYR

Att träffa andra nationalister skapar alltid god stämning.

Att träffa andra nationalister skapar alltid god stämning.

Rasism räddar liv

Varje gång rasforskning beskrivs i politiskt korrekta massmedier angrips forskningen av politiska skäl. Denna inställning till vetenskap är inget nytt. Häxjakt mot forskare har existerat tidigare i historien. Ett berömt exempel på det är Galileo Galilei som genom sina vetenskapliga studier trotsade kyrkans geocentriska världsbild, dvs. tron om att planeterna kretsade kring jorden. Tack vare sina studier kunde Galilei dra slutsatser om att planeterna kretsade kring solen. Och givetvis avskydde den tidens politiskt korrekta honom för sina studier – på samma sätt som studier om raser upprör nutidens politiskt korrekta. Till slut triumferade Galileo Galileis åsikter triumferade över kyrkans. Det skedde inte under hans livstid, men det var bara en tidsfråga. På samma sätt kommer rasmedvetenheten att segra. Vetenskapen står på vår sida, vilket gör vår seger oundviklig. I det långa loppet vinner alltid den sida som har vetenskapen bakom sig.

Läs artikeln:
RASISM RÄDDAR LIV

Svenskarnas intressen skall hävdas och främjas. Vi vill stärka nationalister genom bildning och inspiration.

I den norröna mytologin symboliseras tanken och minnet av de två korparna Hugin och Munin. Det är Munin som påminner oss om det förflutna, i detta fall det som hänt här på Nyskapande.

Nationalister, studera er historia!

Det finns pessimister som hävdar att nationalister inte kan samla tillräckligt många deltagare för större demonstrationer och att det därför är onödigt. Inte heller vill pessimisterna att vi ska testa nya idéer. Enligt dessa ska vi nöja oss med vad vi har i dagsläget. Denna inställning är helt felaktig och destruktiv. Vi kan råda bot på denna destruktiva attityd genom att lära oss av vår egen historia. Det man i dag tar för givet har inte alltid varit en självklarhet. Att vi har nått ut till oräkneliga svenskar, genomfört tusenmannademonstrationer och nått parlamentarisk framgång beror på att vi har kämpat outtröttligt – att vi inte har gett upp för att något varit svårt, utan fortsatt till dess att det fungerat. Vi måste lära oss av vår egen historia och bli bättre på att återberätta den. På så vis kan vi lära oss av det förflutna, stärkas och inse att ingenting är omöjligt. Vi är inte där vi är idag för ingenting, utan för att nationalister har kämpat för det.

Läs artikeln:
NATIONALISTER, STUDERA ER HISTORIA!

Nationalister ska bli festfixare

Arrangerar man festligheter blir man snabbt en uppskattad nyckelperson i många personers sociala nätverk.

Nationalister ska bli festfixare

Möjligheten att kunna välja bort mångkultur och främlingsgäng är en uppskattad fördel med att arrangera olika festligheter på egen hand. Inte minst kan man sprida nationalismen till fler personer genom att spela nationalistisk musik och introducera dem för nationalistiska vänner. Arrangerar man festligheter blir man snabbt en uppskattad nyckelperson i många personers sociala nätverk. Genom att agera festfixare kommer alltså nationalisters anseende och inflytande öka.

Läs artikeln:
NATIONALISTER SKA BLI FESTFIXARE


Följ oss på sociala medier:

Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

Bärsärkaranda kontra trygghetsnarkomani

Är det något som kännetecknar politiskt korrekta människor så är det deras rädsla för konflikter och motgångar. I grund och botten handlar denna konformism om att de söker en överdriven trygghet som är omöjlig och i förlängningen rentav opassande. Av den anledningen strävar de efter att undvika utmaningar och motgångar i stort. Deras rädsla för alla möjliga faror speglar såklart uppfostran av barnen. Exempel på det är när barnen inte tillåts klättra i träd, fäktas med pinnar eller kasta snöboll för att någon kan göra illa sig. Denna inställning hämmar barnen som inte tillåts utvecklas på ett normalt sätt. Rädslan för utmaningar finns också i skolorna – betygskraven sänks för att fler ska bli godkända, vilket innebär att kvalitén försämras.[1]

Är du trygghetsnarkoman eller bärsärk?

Lyckan står den djärve bi. Lev livet med bärsärkaranda!

Denna fega inställning till livet kallas trygghetsnarkomani och har diskuterats och förklarats av överläkaren i psykiatri, David Eberhard. I boken ”I trygghetsnarkomanernas land” förklarar han hur detta överdrivna behov av trygghet och kontroll i praktiken gör människor rädda och inkapabla att sköta sina liv. Vi lever i en tid som är säkrare och tryggare än någonsin – ändå så söker de fega trygghetsnarkomanerna efter ännu mer säkerhet och trygghet. Resultatet blir ett samhälle där alla ska ses som vinnare men i realiteten slutar som förlorare. För att utvecklas måste våra förmågor få sättas på prov. En sund tävlingsanda gynnar oss och bidrar till ett samhälle där alla får en chans att visa vad de går för. Det finns ingen anledning till att låta oss hämmas av denna osunda inställning där vi lever i rädsla för att vara bättre än andra. Att vara bättre är istället just det som vi ska eftersträva.

Är du trygghetsnarkoman eller bärsärk?

I TV-serien Vikings kan man följa Ragnar Lodbroks äventyr i jakt på ära och rikedom.

Vi ska låta oss inspireras av gångna generationers mod och krigaranda. Bärsärkarna, som var fruktade krigare, njöt av striden när de befann sig i ett tillstånd av kontrollerat raseri. Deras djärva dödsförakt gav dem lycka. Risktagandet var naturligt för dem. Våra instinkter för utmaningar och risktagande är djupt rotade i den nordiska folksjälen. Det är därför naturligt att finna nordbor i sporter som är förknippade med risker, såsom extremsporter.[2] Bärsärkarandan manifesteras även inom politiken – att modigt ifrågasätta den politiskt korrekta vansinnespolitiken är att ta efter bärsärkarnas leverne. Ge er aldrig utan strid. Älska utmaningar. Gör rätt och räds intet!

Följ oss på sociala medier:
- Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

——————————————————————————————————————–
Referenser
[1] Eberhard, David (2007). I trygghetsnarkomanernas land: om Sverige och det nationella paniksyndromet. [Ny utg.] Stockholm: Månpocket
[2] MacDonald, Kevin (2011) Extreme Sports as a Context of Implicit Whiteness. Hämtad 13 september, 2013, från http://www.theoccidentalobserver.net/2011/09/extreme-sports-as-a-context-of-implicit-whiteness/

Nationalism är ett roligt äventyr

Alla framgångsrika politiska rörelser har åtminstone en sak gemensamt – deltagarna upplever att det är roligt att engagera sig. De motiveras av engagemanget i sig, inte genom påtryckningar utifrån att de måste utföra uppgiften. Skuldbeläggande påtryckningar och ett gnälligt internklimat dödar motivation. För att nationalismen ska kunna växa till en massrörelse krävs att vi lyckas motivera aktivisterna till att bidra.

Vill man locka fler personer till en demonstration eller annan slags tillställning ska man väcka känslan av att folk missat något när de inte deltagit. Aktiviteter drar många på grund av att de är sociala händelser. Att träffa människor man känner och träffa nya likasinnade människor motiverar en. Därför är det viktigt att aktivister talar med varandra om att åka och delta på aktiviteter. Om många ska dit kommer ännu fler vilja åka dit.

Att träffa andra nationalister skapar alltid god stämning.

Att träffa andra nationalister skapar alltid god stämning.

Det ska inte endast vara roligt, det ska även vara spännande, utvecklande och tillfredsställande. Detta ska nationalister trycka på ännu mer. Det finns många exempel på detta, exempelvis är det spännande att läsa avslöjanden om hur etablissemanget och massmedia ljuger, att läsa om historiska hemligheter, om hur överlägsna vi nordbor är, att studera vårt historiska arv.

När något nytt sjukt dyker upp i samhället är det betydligt mer motiverande och spännande att läsa om hur några gjort en aktion mot det än att läsa om hur någon beklagar sig över det. Det är roligt att provocera politiskt korrekta samt träffa likasinnade svenskar som delar ens ideologi. Det är utvecklande att öva upp sina färdigheter inom retorik, organisationsförmåga och ledarskap.

Kom ihåg att det viktigaste oftast är det roligaste. Vi kan endast vinna om vi säkrar vår framtid, vilket vi gör genom våra barn.

Självfallet så har pliktkänslan en roll att spela i sammanhanget. En rörelse bestående av människor som endast söker omedelbar behovstillfredsställelse i form av att ha roligt röner inga större framgångar. Mindre roliga moment förekommer alltid i alla verksamheter, vilket gör att man måste utföra dessa moment motiverad av pliktkänsla. Däremot så ska den roliga delen överväga den tråkiga delen. Och pliktkänslan ska inte motiveras genom skuldbeläggning, den ska komma inifrån, från ens personliga samvete.

När man möter problem kan man antingen beklaga sig eller ägna sig åt konstruktiva lösningar, det vill säga gå till motangrepp. En gnällig internkultur fungerar som en glädje- och motivationsdödare och skapar i det långa loppet inaktivitet, medan en internkultur av handling inspirerar, motiverar och hjälper oss att avancera. Det mesta som regimen kommer med kan användas till vår fördel. Vi ska konstant hålla ögonen öppna och utnyttja varje tillfälle att flytta fram våra positioner och det ska ske genom inspirerande handlingskraft och inte desillusionerade gnäll. Ett exempel på det är när vi tar fiendens introducerade ord, som kulturberikare och ensamkommande flyktingbarn, och sedan förlöjligar dem. Efter att nationalister började beskriva gruppvåldtäkter och annan främlingskriminalitet som kulturberikning spreds den betydelsen av ordet till allmänheten, varefter de politiskt korrekta var tvungna att sluta använda det ordet.

Följ med på äventyret!

Följ med på äventyret!

På ett liknande sätt har begreppet ensamkommande flyktingbarn förlöjligats, i synnerhet när vi talat om skäggiga flyktingbarn och skäggbarn. Alltfler svenskar hånar asylpolitiken genom att skämta om skäggiga flyktingbarn. När vi arbetar på det viset blir det våra fiender som reagerar på det vi gör. Vi ska alltid inneha initiativkraften. Det är vi som ska styra och sätta agendan. Och vi ska se till att njuta av hela processen, vi ska utvecklas och växa som personer. Det nationalistiska engagemanget ska vara ett roligt äventyr!

Läs även artiklarna:
- Provocera, kämpa och ha roligt
- Sanningen om svensk överlägsenhet

Följ oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook

Nyskapande på Twitter

Slå sönder din TV!

När man ser allvarliga brister är det enkelt att moralisera. Så mycket bättre vore det om andra betedde sig korrekt, är det många som tänker. Ett sådant tänkande leder sällan till positiva konsekvenser. Det leder ingenvart att moralisera kring vad andra tycker och gör. Det vore ungefär som att den marknadsföringsansvarige på ett företag skulle dumförklara de konsumenter som väljer bort företagets produkter. Tragiskt nog finns det en del företag som beter sig på det viset och de misslyckas. Vi ska tänka som framgångsrika marknadsförare; vi ska sätta oss in i vår målgrupps tankar.

Ett exempel på något som ofta kritiseras i samtiden är TV-tittande. Det anses vara förslappande och meningslöst av vissa. Genom ett sådant moraliserande tankesätt missar man den ursprungliga orsaken. TV-tittandet fyller ett behov hos människor. Därför ska vi ställa oss frågorna: Varför finns det? Hur kan det ersättas?

Ett av behoven är mental avslappning. Eftersom många jobb är slitsamma, vilket tillsammans med ett socialt liv och familjeliv, bildas ett behov för mental avslappning. TV fyller det behovet. Om vi skulle kämpa politiskt för kortare arbetstider skulle vi inte vara i lika stort behov av mental avslappning. Det var så det organiserade fotbollsspelandet kom till stånd bland gemene man. När arbetarna fick kortare arbetstider hade de tid och energi att lägga på organiserad idrott. Andra metoder för att få kortare arbetstider och må bättre är att skära ned på onödig konsumtion, bilda egna företag, arbeta med något som gör en passionerad samt styra över sin egen tid.

Ett annat av behoven är väckandet av fantasierna. Ingen vill märka av den bistra, tråkiga verkligheten. Så mycket enklare att sjunka ned i en fantasivärld som TV erbjuder. Ju mer motbjudande samhället blir desto större blir behovet av att försvinna i en fantasivärld. Överklassen tittar inte alls på TV i samma utsträckning som underklassen. En gissning är att de känner sig tryggare eftersom de rör sig i mer etniskt svenska områden. Med ett tryggare och trevligare samhälle är det enklare att vara social och engagerad. Det är roligare att dela upplevelser med andra.

Det är bättre att vi skapar deras fantasivärld genom att de lever ut den i verkligheten. Verkligheten ska vara ett fantasifyllt äventyr som innehåller utmaningar som ska man ska ta sig an. Livet ska bestå av så mycket annat än att bli underhållen av en apparat. Olika livsstilar har olika prioriteringar. Folk som tränar mycket och är samhällsengagerade dricker inte lika mycket som andra.

Den viktigaste lärdomen i detta fall är inte diskussionen kring TV-tittande, utan snarare metoden att vi lär oss finna ursprungsorsaken till ett beteende och kanalisera om det i en mer konstruktiv riktning. Då elimineras problem samtidigt som energin och tiden används för att bygga upp något konkret och konstruktivt.