Sverige åt svenskarna!

I takt med att nationalismen vinner politisk framgång så uppkommer nya utmaningar för nationalister. En sådan utmaning är att kommunicera korrekt till våra olika målgrupper. För vissa nationalister kan det vara frestande att söka acceptans genom att låta som etablerade politiker. Risken är dock stor att åhörarna missförstår budskapet om det lindas in och anpassas efter journalisters och politikers språkbruk. Det nationalistiska budskapet riskerar att gå förlorat på vägen.

Ett enkelt, tydligt och kraftfullt budskap som Sverige åt svenskarna! är effektivt och svårt att misstolka. Det övergripande budskapet måste alltså vara enkelt och det måste hamras in. Alla framgångsrika opinionsbildare använder sig av en viktig princip: att begränsa sig till ett fåtal punkter och upprepa dessa. Opinionsbildning handlar inte om att förmedla ett budskap i en fin förpackning, det handlar om att uppnå ett visst resultat. Poängen med opinionsbildning är att influera den allmänna opinionen i rätt riktning. En god idé vinner inte bara för att den är god. Den måste framföras på rätt sätt också om den ska vinna.

Sverige åt svenskarna

”Vad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund.” – Vilhelm Moberg

Ett kraftfullt budskap motverkar missförstånd som annars skulle försämra effekten av opinionsbildningen. Det är emellertid viktigt att det inte ges något utrymme åt tvivel och hårklyverier. En duktig officer exempelvis inspirerar och motiverar sina soldater med raka budskap. Han frågar sig inte vem som tillhör fiendesidan och vem som tillhör det egna lägret. Sådant trams vore destruktivt för den egna moralen. Alla vet redan vilka som hör hemma på respektive sida. På samma sätt vet vi svenskar vilka som är svenskar respektive icke-svenskar. Distraherande pladder som ”vem är egentligen svensk?” missgynnar oss svenskar. Det behövs ingen diskussion. När vi skanderar Sverige åt svenskarna! råder det inget tvivel kring vilka vi åsyftar, det är uppenbart – alla svenskar begriper detta. Våra motståndare vill gärna distrahera oss, komplicera saker och lura in oss i onödiga diskussioner. Vi varken behöver eller ska debattera självklarheter som om de ej vore självklara. Den som ställer frågan om vem som är svensk vet det mycket väl innerst inne.

Tors strid med jättarna

Låt budskapet ljuda lika kraftfullt som ett dundrande tordön! Målningen heter ”Tors strid med jättarna” och är målad av Mårten Eskil Winge.

Det finns ingen framgångsrik politisk rörelse som inte har haft enkla paroller som sammanfattat dess väsen. Det är vår uppgift att se till att den nationalistiska rörelsen går under enkla paroller. Vi ska kommunicera vårt budskap på ett enkelt och kraftfullt vis. Låt budskapet vara lika kraftfullt som ett dundrande tordön! Skandera enkla svenskvänliga budskap: Sverige åt svenskarna!

Läs även:
-
Nationalister måste tala klarspråk – del 1
- Nationalister måste tala klarspråk – del 2

Hitta oss på sociala medier:
- Nyskapande på Facebook
- Nyskapande på Twitter

——————————————————————————————————————–

Referenser

Försvarsmakten (2011), Militärstrategisk Doktrin M7739-354023, Stockholm

Haglöf, Erik (2002). Tänk tvärtom!: Joakim Jonason och en väg till framgångsrik reklam. Stockholm: Ekerlid

Alinsky, Saul David (1971). Rules for radicals: a practical primer for realistic radicals. Vintage Books ed New York: Vintage Books

Dahlkwist, Matts (2007). Kommunikation. 5. uppl. Stockholm: Liber

Gustafsson, Conny & Rennemark, Rune (2002). Säljande reklam. 1. uppl. Malmö: Liber

Provocera med nordisk skönhet!

Det är effektivt att kommunicera med hjälp av bilder. De är enkla att överskåda, kan innehålla mycket information, tilltalar många människor och kommunicerar snabbt informationen. Att sprida bilder är emellertid ett tveeggat svärd. En bild är aldrig helt neutral. Den kan stärka eller urholka motivationen. Tolkningen avgörs självfallet alltid av personen som för fram bilden. Det finns alltså risk att föra fram fientlig propaganda under föreställningen att man endast för fram en korrekt och neutral bild.

Provocera med Nordisk skönhet

Vi ska inte lyfta fram fiendens propaganda i form av deras bilder. Detta har tyvärr skett vid bevakning av exempelvis Pride-paraden. Anstötliga, motbjudande bilder har lagts ut i syfte att skapa protester mot dessa. Det som sker är endast att läsarna av reportaget blir upprörda, skriver på sin höjd några kommentarer och vänjer sig vid den typen av skadliga bilder, som om det vore en naturlig del av vardagen. I dessa fall har motståndare till hbt-rörelsen fört fram sina fienders budskap.

Vi ska använda oss av nordiska bilder som stärker och motiverar oss. Samtidigt ska dessa bilder provocera fientliga medier till den grad att de lyfter fram vårt material. På så vis blir det de som utför vår marknadsföring på deras bekostnad. De ska vänja sig vid vår symbolik och se den som ett naturligt inslag i vardagen. Vi ska dominera. Att vinna terräng på det symboliska slagfältet är en del av kulturkampen.

Torshammare

För att kunna skapa det samhälle vi vill se måste vi först visualisera det. Det är enklare att vilja kämpa för ett samhälle om visionerna finns i andra medier än enbart textform. Bilderna som skildrar oss och våra visioner kan enkelt produceras av oss själva. Intrycken som dessa förmedlar ska vara positiva och stärkande. Med dagens teknik kan bilder skapas och spridas enkelt. Använd dig av din kreativitet för att skapa bilder som både stärker oss nordbor och som provocerar våra fiender!

 

Hitta oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

Nationalister måste tala klarspråk – del 2

Ett sätt att försöka ändra om attityder är att skapa begrepp som exempelvis synliggör svenskfientlighet. Av den anledningen använder vissa nationalister sig av ord som etnomasochism. Ett annat ord som importerats är metapolitik, vilket innebär att sprida värderingar och attityder på ett djupare plan. Det ursprungliga syftet med dessa termer må vara välmenande, men man bör fråga sig om de verkligen har den effekt som skribenten avser.

Låt oss studera begreppet etnomasochism. Det första ledet etno upplevs som främmande och oetablerat, förutom för vissa snäva, akademiska kretsar. Det andra ledet masochism står för sexuell njutning genom smärta. De som blir introducerade till ett sådant begrepp lär drabbas av förvirring. De associationer som väcks leder till helt andra tankegångar än vad som var syftet. Om man måste förklara vad ens terminologi innebär har man misslyckats som kommunikatör, i synnerhet om orden kan tolkas som en kombination av etnicitet och sexuell njutning genom smärta.

Hands tied

Om man vill ge svenskfientliga en beteckning så bör en term som redan finns i vårt språkbruk tillämpas: självhatare. Det är en term som förklarar sig själv – ytterst få lär ha svårigheter att förstå vad det handlar om. Om det skulle röra sig om några tvetydigheter, t.ex. att det skulle uppfattas som att självhataren avskyr sig som individ och inte som svensk skulle denne kunna beskrivas som svensk självhatare, vilket implicerar att det rör sig om att han hatar sin egen folkgrupp.

Ytterligare ett begrepp som tål att ifrågasättas är metapolitik. Även det upplevs främmande och otydligt. Om man vill förmedla att man ska sprida idéer och attityder för att åstadkomma en djupare förändring kan termen kulturkamp användas istället. Det begreppet är svenskt och läsaren förstår innebörden enklare, eftersom begreppet förklarar sig självt.

Kulturkamp innebär en strävan efter en ny människa.

Kulturkamp innebär en strävan efter en ny människa.

Det ska inte uppstå någon förvirring när vi kommunicerar. Begreppen som förmedlas ska helst vara rotade i svenskan, inte i grekiskan. De ska vara enkla att förstå den första gång de omnämns. Framförallt bör alla nya begrepp testas av oberoende grupper av slumpvis utvalda människor. Om dessa testpersoner förstår och uppskattar begreppet samt kan tänka sig använda sig av det, bör det användas. Just så arbetar framgångsrika marknadsförare, och så ska även vi arbeta. Tillämpar vi professionella arbetsmetoder kommer vi erhålla ännu större framgångar!

 

Läs även denna relaterade artikel:

Nationalister måste tala klarspråk

 

Hitta oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

Nationalister måste tala klarspråk

Ett vanligt misstag inom kommunikation är att endast fokusera på vad man säger och samtidigt förbise hur man säger det. Om budskapet inte går fram så finns det ingen större poäng att försöka förmedla det. Snarare blir det problematiskt om missförstånd sker. Detta måste undvikas. Nationalister måste bemästra konsten att tala klarspråk. Vi har allt att vinna på att förbättra våra retoriska färdigheter.

Vissa skribenter har en förkärlek till att omge sig med svåra begrepp som förvirrar mer än vad de förklarar. Onödigt komplicerat språk bör ifrågasättas. Om det inte går att förklara en idé på lättbegriplig svenska så är det med största sannolikhet en dålig idé. De tillfällen då läsaren upplever att texten är komplicerad eller svår att förstå så är det skribenten som gjort ett misstag, inte läsaren. Skribenten har alltid ansvaret att skriva så att läsaren förstår. Om ingen invänder finns risken att detta otydliga språkbruk lever kvar medan nationalismen minskar i inflytande. Att inte våga ifrågasätta av rädsla för att framstå som mindre klok eller bildad är oftast ett avgörande skäl till varför inte fler väljer att ge konstruktiv kritik.

Kalle och Hobbe

Ett exempel på det beteendet finns i H.C. Andersens berömda bok Kejsarens nya kläder. Berättelsen handlar om hur kejsaren ska få nya kläder sydda av ett par skräddare. Skräddarna, som egentligen är svindlare, lyckas lura kejsaren att den tråd de använder sig av är magisk och att endast korkade personer inte kan se den. I rädslan för att framstå som dum vågar inte kejsaren säga att han är naken och går med på att bära de nya ”kläderna”. Varken hans ministrar eller gemene man vågar framstå som korkade, vilket gör att alla låtsas beundra skräddarnas verk. Under en procession utbrister en liten pojke: ”Han har ju ingenting på sig!” Folkmassan ropar samma sak vidare medan kejsaren får skämmas.

Samma företeelse sker när en svårförståelig text förmedlas. Eftersom ingen vågar erkänna att de inte riktigt förstått budskapet tiger de flesta. Det som borde ske är att någon agerar likt pojken i berättelsen och säger högt att det som skrivs är oförståeligt eller meningslöst. Vi har inget att vinna på att tiga medan nytillkomna, intresserade läsare missförstår texten och vandrar vidare. Inte heller finns det någon poäng i att formulera oss otydligt eller överdrivet krångligt.

Våga ifrågasätt! Sanningen tål granskning.

Våga ifrågasätt! Sanningen tål granskning.

Istället bör vi vara kortfattade, tydliga och rakt på sak. Inspiration kan fås från våra förfäder. Exempelvis är diktverket Havamal fyllt med kärnfulla visdomar. Varje strof består av större visdom än majoriteten av det som skrivs i dagens bloggosfär. Det är just det enkla och kortfattade som vi minns och för vidare. Om nationalister klarar av att kommunicera ut budskap på ett sådant sätt så kommer fler att lyssna på oss.

Vägen till att uppnå detta sker genom konstruktiv kritik. Vi bör ifrågasätta varandras texter om tveksamheter råder. En förutsättning för att kunna utvecklas är förmågan att ta till sig konstruktiv kritik. Att vara ärlig, rak och våga påpeka misstag och oklarheter är kriterium för framgång. Tillämpar vi denna taktik får vi en konkurrensfördel gentemot våra motståndare. Vår retorik blir mer slipad och vi vinner ännu fler anhängare. Se till att ifrågasätta mer så kan vi alla utvecklas och nå framgång!

Läs även:
- Nationalister måste tala klarspråk – del 2

Hitta oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter